ARSIP
FAKULTAS VOKASI
RPS PPKM | Sem. 6 2023/2024
RPS PKL 2022 | Sem. 6 2022/2023
RPS KTI | Sem. 6 2023/2024
RPS VIROLOGI | Sem. 5 2022/2023
RPS PENGANDALIAN MUTU LAB | Sem. 5 2022/2023
RPS MK KIMIA KLINIK 2 | Sem. 5 2022/2023
RPS MK IMUNOSEROLOGI 2 | Sem. 5 2022/2023
RPS MIKOLOGI | Sem. 5 2022/2023
RPS MANAJEMEN LABORATORIUM | Sem. 5 2022/2023
RPS IMUNOHEMATOLOGI & BANK DARAH | Sem. 5 2022/2023
RPS ETIKA PROFESI | Sem. 5 2022/2023
RPS AMAMI II | Sem. 5 2022/2023
RPS PARASITOLOGI 1 | Sem. 4 2023/2024
RPS MK KIMIA KLINIK 1 | Sem. 4 2023/2024
RPS METPEN & BIOSTATISTIK | Sem. 4 2023/2024